Wednesday, 5 December 2012

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi P & P mengutamakan pemikiran fitrah yang bermaksud satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

Aktiviti dalam pemikiran fitrah adalah aktiviti yang dapat mencetuskan fikiran kritis dan kreatif murid.

Murid pelu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran

Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid supaya murid dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka.

Murid yang aktif melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Pemikiran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan pembelajaran.


No comments:

Post a Comment